Wednesday, November 23, 2011

Defoliation Kyouto Nanzenji京都 南禅寺にて